Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů obsahují informace uchování a nakládání s Vašimi osobními údaji využívanými obchodní společností JF Production s.r.o. a v jejím internetovém obchodu na adrese www.JFP-online.cz. Kompletní znění zásad ochrany a zpracování osobních údajů je k dispozici k zobrazení a ke stažení zde. Pro Vaši snadnější orientaci se na této stránce můžete stručně seznámit s hlavními body těchto zásad, jedná se však pouze o jejich výňatek! V žádném případě nejde o úplné znění zásad ochrany a zpracování osobních údajů. Abyste měli úplný přehled o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme, doporučujeme Vám seznámit se s kompletním zněním zásad ochrany osobních údajů. Odkazy na starší verze zasad ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na konci této stránky.

1 Správce osobních údajů

JF Production s.r.o. (IČ: 04295749, DIČ: CZ 04295749)
Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně (spisová značka C 89129)

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Ing. Jaromír Žák, Ph.D. – jednatel společnosti

2 Kategorie osobních údajů

Pokud některé údaje výslovně nepotřebujeme, jejich zpracování neprovádíme. To se týká zejména osobních údajů dětí, údajů spadajících do zvláštní kategorie (dle odst. 9 nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“)  a údajů týkajících se rozsudků nebo trestných činů (odst. 10 GDPR). V závislosti na účelu použití tak zpracováváme maximálně tyto údaje:

 1. titul, jméno a příjmení,
 2. identifikační údaje (IČ, DIČ), byly‑li státem přiděleny,
 3. fakturační adresa,
 4. doručovací adresa,
 5. kontaktní údaje (telefon a/nebo e-mail),
 6. bankovní spojení (pouze číslo bankovního účtu, nikdy údaje o platebních kartách),
 7. písemnou a/nebo e-mailovou korespondenci a
 8. obrazový a/nebo zvukový záznam.

3 Účely zpracování

Vaše osobní údaje využíváme zejména pro plnění zákonných a smluvních povinností a pro přímou komunikaci s Vámi. V žádném případě je nezneužíváme, nepoužíváme pro marketingové účely, ani pro zasílání hromadných zpráv. Zpracováváme je pouze pro účely:

3.1 Vyřizování poptávek, objednávek a reklamací

Abychom Vám mohli dodávat zboží nebo zprostředkovávat naše služby, jsme ze zákona povinni vést za těmito účely i záznamy o této činnosti. (poptávky, cenové nabídky, faktury, reklamace). K tomu potřebujeme znát Vaše jméno a identifikační a fakturační údaje a případně i Vaši dodací adresu a pro vzájemnou komunikaci využíváme Vaše kontaktní údaje a uchováváme společnou korespondenci.

Právní základ:   Plnění smluvního vztahu a povinností vyplývajících pro nás z právního předpisu.

Doba uchování dat: Po dobu trvání uzavřené smlouvy, vzájemné spolupráce, uplynutí lhůty pro reklamaci, nebo do zákonné doby archivace smluv a účetních dokladů. Dodací adresu a bankovní spojení jen po nezbytně dlouhou dobu.

3.2 Vedení databáze spolupracovníků

V naší profesi musíme být ve spojení s mnoha lidmi, ať už jde o herce, dabéry, komentátory a další profese. Jen tak jsme schopni zrealizovat kvalitní tvorbu, na kterou potřebujeme Vás, kvalitní spolupracovníky. Pro tento účel zpracováváme jméno, příjmení, korespondenci a kontaktní údaje.

Právní základ:   Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doba uchování dat: Po dobu trvání naší spolupráce a platnosti Vámi uděleného souhlasu.

3.3 Natáčení audio a video záznamů

Naším hlavním polem působnosti je filmová a hudební tvorba, zejména natáčení dokumentárních filmů a s tím spojených zvuků a ruchů, záznamů kulturních akcí, apod. Abychom zachytili vše v co nejpřirozenější podobě, natáčení na veřejně přístupných místech neoznamujeme. To se ovšem týká striktně dokumentaristických a zpravodajských účelů v přiměřeném rozsahu. Pro jakékoliv jiné účely Vás vždy informujeme a bez Vašeho informovaného, přímého a svobodného souhlasu nikdy záznam s Vámi nepořizujeme.

Přesto, že se jedná o záznamy pořízené ve veřejných prostorech, zůstává stále ochrana Vašeho soukromí naší prioritou. Proto nikdy nezpracováváme a nepoužíváme záznamy, na kterých by byl kdokoliv zachycen v situaci, která by ho jakkoliv znevažovala, nebo mohla omezit práva a svobody jeho samotného, nebo i třetích osob.

Právní základ:   Pořizování záznamů pro dokumentární a zpravodajské účely na základě našeho oprávněného zájmu, či Vámi udělený souhlas (při cíleném natáčení Vaší osoby).

Doba uchování dat: Po dobu aktuálnosti zaznamenané informace, nebo do odvolání souhlasu.

4 Cookies, automatická analýza dat a profilování

Cookies obsahují stránky, které jste na e‑shopu navštívili, ale zejména obsah košíku a Vaše předvolby nastavení filtrů. Tyto údaje jsou uloženy pseudonymizovaně přímo na Vašem počítači. Abychom byli schopni zlepšovat naše online služby, provádíme také automatické zpracování statistik, demografického rozdělení a údajů o aktivitě uživatelů, kteří zavítají na naše webové stránky. Tyto údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics, avšak zpracováváme pouze souhrnná data, nikdy údaje jednotlivých uživatelů.

Protože naší prioritou je nezasahovat do Vašeho soukromí, nikdy neprovádíme automatické profilování, zasílání hromadných emailů ani jiné sledování Vaší aktivity, kterou by bylo možné přiřadit danému uživateli.

5 Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nezpracováváme, ani neuchováváme po dobu delší, než nezbytně nutnou. Tato doba vyplývá ze zvláštních právních předpisů, z doby využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi), případně z Vámi uděleného souhlasu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

6 Technická a organizační opatření ochrany osobních údajů

Aby byla Vaše data v bezpečí, dodržujeme pravidla pro jejich zpracování v souladu s vnitřní směrnicí organizace tak, abychom zabránili zpřístupnění těchto osobních údajů nepovolaným osobám. V závislosti na jejich povaze jsou údaje uchovávány:

 1. Elektronicky – šifrovaný přenos dat zabezpečeným protokolem (https), ochrana uložených dat heslem známým pouze správci údajů, ochrana počítače před softwarovými útoky, viry, apod.
 2. Mechanicky – uložení listin a počítačů na bezpečném místě volně nepřístupném třetím osobám, mechanicky odděleném od veřejně přístupných prostor.

Přístup k takto uloženým údajům má pouze správce údajů, případně jím pověření zpracovatelé, pokud mu tito zpracovatelé prokázali vlastní dostatečná technická a organizační opatření pro ochranu dat v souladu s vnitřní směrnicí organizace.

7 Pověření zpracovatelé

 1. FAST TAX s.r.o. za účelem zpracování účetnictví
 2. hostbox.cz za účelem poskytování technických služeb pro webhosting a e-mail
 3. Google disk za účelem zálohování dat
 4. Google analytics za účelem zkvalitnění našich služeb

Zpracovatelé č. 2 a 3 sami nemají k Vašim údajům přímý přístup – pouze zajišťují technické prostředky pro jejich uložení. Jsou přístupné pouze s heslem, které je známo pouze správci osobních údajů. Tito zpracovatelé jsou však zodpovědní za zabezpečení uložených dat tak, aby se žádným způsobem nedostaly v čitelné podobě k třetím osobám. Obdobně nemá k osobním údajům přímý přístup ani zpracovatel č. 4, neboť jsou mu předávány pouze souhrnné údaje získané z aktivity na webových stránkách – nikdy nejsou údaje o aktivitě jednotlivých uživatelů.

8 Další příjemci osobních údajů

 1. Česká pošta, s. p. za účelem doručení písemné korespondence nebo objednaného zboží
 2. PPL s.r.o. za účelem dodání objednaného zboží
 3. Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (DPD) za účelem dodání objednaného zboží

Žádným dalším příjemcům, než jsou uvedeni výše, osobní údaje neposkytujeme ani my, ani námi pověření zpracovatelé. Zároveň nepředáváme osobní údaje do třetích zemí, mezinárodním organizacím, ani jiným třetím stranám. Výjimku tvoří pouze dodací adresa, kterou můžeme předat do zahraničí, avšak pouze za účelem doručení zboží zahraničnímu odběrateli v rámci plnění smluvních závazků.

9 Vaše práva

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na opravu,
 3. právo na výmaz (právo „být zapomenut“),
 4. právo na omezení zpracování údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na e-mailové adrese info(zavináč)JFP‑online(tečka)cz, nebo osobně v sídle společnosti. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10 Závěrečná ustanovení

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na webové stránce JFP‑online.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu přístupném níže.

Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen zpracovávané osobní údaje uvádět úplně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.


Starší verze zásad ochrany osobních údajů

05/2018 – dosud.