Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují podmínky prodeje zboží a služeb pomocí internetového obchodu a webových stránek na internetové adrese www.JFP-online.cz . Kompletní znění našich všeobecných obchodních podmínek je k dispozici k zobrazení a ke stažení zde. Pro Vaši snadnější orientaci se na této stránce můžete stručně seznámit s hlavními body těchto obchodních podmínek, jedná se však pouze o výňatek obchodních podmínek! V žádném případě nejde o úplné znění obchodních podmínek. Výrazně Vám doporučujeme seznámit se s kompletním zněním všeobecných obchodních podmínek. Odkazy na starší verze obchodních podmínek jsou uvedeny na konci této stránky.

Údaje o společnosti

Obchodní společnost JF Production s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, 602 00, Brno – Veveří,
IČ: 04295749, DIČ: CZ 04295749,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném u Krajského soudu v Brně (spisová značka C 89129).

1 Úvodní ustanovení

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a nebo závazné objednávky služeb (dále jen „objednávka služeb“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiných forem písemné komunikace elektronickou nebo písemnou formou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.JFP-online.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou, či osobou jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo objednávce služeb. Odchylná ujednání v kupní smlouvě i objednávce služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo objednávky služeb. Kupní smlouvu nebo objednávku služeb lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny samostatně v českém jazyce.

1.5   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 Uzavření kupní smlouvy nebo objednávky služeb

2.1   Veškerá prezentace zboží, včetně aktuální informace o dostupnosti zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2   Zboží, resp. jeho dostupnost může být:

 • Na objednávku – Zboží dosud nebylo určeno k prodeji. Na základě nashromážděných objednávek může, ale nemusí být později vyrobeno. Pokud kupující objedná zboží se stavem “Na objednávku”, bude pouze informován o budoucí změně stavu tohoto zboží. Kupující bere na vědomí, že cena tohoto zboží je pouze informativního charakteru a nebude v době vystavení kupní smlouvy prodávajícím účtována.
 • Skladem – Zboží je fyzicky k dispozici a bude expedováno v nejbližším možném termínu.
 • Není skladem – Zboží není fyzicky k dispozici, ale očekává se jeho brzké dodání.
 • Vyprodáno – Zboží bylo určeno k prodeji, ale bylo kompletně vyprodáno a dále se nepočítá s jeho prodejem. Pokud bude dostatek zájemců o toto zboží, může být opět vyrobeno (viz. dostupnost “Na objednávku” popsaná výše).

2.3   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále společně jen „objednávka zboží“).

2.4   Údaje uvedené v objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce zboží (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), nebo písemnou formou na poštovní adresu kupujícího (dále jen „adresa kupujícího“).

2.5   Pro objednání služby zašle kupující poptávku požadovaných služeb pomocí webového rozhraní obchodu, nebo e‑mailem na adresu info(zavináč)JFP-online.cz . Poptávka služeb obsahuje zejména informace o:

 1. druhu požadovaných služeb,
 2. termínu provedení (zejména termínu dokončení, případně zahájení prací),
 3. informace o místu provedení (pokud to charakter poptávané služby vyžaduje) a
 4. kontaktní informace na kupujícího uvedené v čl. 2 obchodních podmínek, zejména elektronickou adresu kupujícího (dále společně jen jako „poptávka“).

2.6   Po doručení poptávky vypracuje prodávající na základě informací uvedených v poptávce konkrétní návrh objednávky služeb zohledňující především typ služeb a jejich rozsah, místo a termín provedení. Návrh obsahuje mimo jiné druhy služeb a jejich přesnou specifikaci, rozsah a způsob dodání výsledku prací, cenu vypracování služeb s výší případné zálohy, způsob úhrady a termíny provedení.Návrh může obsahovat dodatečné podmínky stanovené kupujícím nebo prodávajícím, za kterých je možné službu vykonat.

Návrh prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. Na základě konkrétního návrhu odešle kupující objednávku služeb prodávajícímu na elektronickou adresu, odkud mu byl návrh odeslán. Údaje uvedené v objednávce služeb jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky služeb toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, nebo písemnou formou na adresu kupujícího.

2.7   Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky zboží nebo objednávky služeb (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, nebo písemnou formou na adresu kupujícího. V případě, že je prodávajícím požadována záloha, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím až po uhrazení této zálohy.

2.9   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ani objednávku služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3 Odstoupení od kupní smlouvy nebo objednávky služeb

3.1   Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal …..

3.2   Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to:

 • pomocí kontaktního formuláře na webovém rozhraní obchodu,
 • na adresu provozovny prodávajícího,
 • na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace(zavináč)JFP‑online.cz

3.3   Kupující má právo od objednávky služeb kdykoliv odstoupit. Pro odstoupení od objednávky služeb může kupující využít způsoby vyjmenované v čl. 4.2.

3.4   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

3.5   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3.6   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

3.8   Odstoupí-li kupující od objednávky služeb bez toho, aniž by byly prodávajícím porušeny podmínky uvedené v objednávce služeb a závazky z nich vyplývající, nese kupující všechny náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s prováděním služeb nebo jejich částí realizovaných do data doručení odstoupení od objednávky služeb.

3.9   Prodávající má právo od uzavřené objednávky služeb kdykoliv před jejím dokončením odstoupit. Prodávající v tomto případě vrátí veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Kupující má právo vyžadovat po prodávajícím dodatečné náklady vyplývající pro něj z nedodání objednaných služeb.

3.10  V případě, že kupující nesplní nebo poruší podmínky, které mu byly objednávkou služeb stanoveny, může prodávající od objednávky služeb ustoupit, aniž by se na něj vztahoval čl. 4.9 obchodních podmínek a jakékoliv sankce z něj plynoucí. Pokud se prodávající rozhodne od objednávky služeb neodstoupit, musí kupující uhradit prodávajícímu částku stanovenou prodávajícím, až do výše celkové ceny uvedené na původní objednávce služeb, a to do 14 dnů od stanovení částky prodávajícím, způsobem stanoveným v původní objednávce služeb. Kupujícímu zároveň zaniká jakýkoliv nárok na výsledek práce vykonané prodávajícím na nedokončených službách, a stejně tak zaniká kupujícímu nárok na vrácení peněžních prostředků dříve předaných prodávajícímu.

4 Přeprava a dodání zboží

4.2   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5 Cena zboží a platební podmínky

5.1   Cena zboží uvedená v kupní smlouvě odpovídá ceně zboží, která byla aktuální v době vystavení kupní smlouvy. Kupujícím ani prodávajícím nemůže být nárokována žádná dodatečná změna ceny zboží, pokud došlo ke změně ceny zboží po uzavření kupní smlouvy.

5.2   Cena provedení služeb uvedená v objednávce služeb je vždy určena individuálně na základě požadavků kupujícího uvedených v poptávce. Potvrzením návrhu objednávky služeb kupujícím jím byla tato cena akceptována a nemůže být dodatečně po uzavření objednávky služeb prodávajícím ani kupujícím změněna.

5.4   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.7   Prodávající může na základě charakteru zboží nebo služeb požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, jejíž výše bude předem specifikována v kupní smlouvě, nebo objednávce služeb.

5.9   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.11  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.12  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6 Práva z vadného plnění

6.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5   Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7 Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.3   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace(zavináč)JFP-online.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.5   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1   Osobní údaje jsou vždy zpracovávány korektně, zákonně a transparentně, a to jen v přiměřeném množství vzhledem k předem definovaným účelům na základě plnění povinností ukládaných platnými právními předpisy, smluvními vztahy, nebo na základě souhlasu subjektu údajů. Kompletní znění zásad ochrany osobních údajů je uvedeno v samostatném dokumentu dostupném na webovém rozhraní obchodu.

9 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10 Doručování

10.1  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, nebo v písemné formě na poštovní adresu uvedenou kupujícím.

10.2  Prodávajícímu může být doručováno pomocí kontaktního formuláře ve webovém rozhraní obchodu, na emailovou adresu info(zavináč)JFP-online.cz , nebo písemně na adresu sídla společnosti.

11 Závěrečná ustanovení

11.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické a písemné podobě a není přístupná.

11.4  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lidická 700/19, 602 00, Brno, adresa elektronické pošty info(zavináč)JFP-online.cz , telefon +420 605 965 875.


 

Starší verze obchodních podmínek

05/2018 – dosud, 07/2016 – 05/2018, 02/2016 – 06/2016, 09/2015 – 01/2016.